Автоцентър ТОПЕС

ОБЩИ УСЛОВИЯ на „ТОПЕС” ООД за извършване на ремонт на МПС.


24.04.2009 / от ТОПЕС ООД

I. Общи положения
1. С настоящите Общи условия за извършване на ремонт на автомобил (наричани по-нататък за краткост „Общи условия“) се уреждат взаимоотношенията между „ТОПЕС” ООД (накратко СЕРВИЗ) и съответния КЛИЕНТ, възлагащ ремонт на МПС в СЕРВИЗА .
2. По смисъла на настоящите Общи условия КЛИЕНТ е всяко физическо и/или юридическо лице (или търговец по смисъла на ТЗ), възложило на СЕРВИЗА ремонт на МПС .
3. По смисъла на настоящите Общи условия „ремонт” е всяка сервизно-ремонтна дейност, при която се влага труд и/или се извършва диагностика и/или подмяна на резервни части, детайли, агрегати, възли, материали и консумативи по МПС-то.
4. СЕРВИЗЪТ осигурява публичност, достъпност и актуалност на действащите Общи условия за извършване на ремонт на МПС на своята Интернет страница, на адрес http://www.topesbg.com, както и копие от Общите условия в своя  автоцентър.
ІІ. Приемане на автомобила. Възлагане на ремонта
5. С приемането на МПС-то се прави Сервизна поръчка за ремонт, на която в зависимост от случая са описани работите, които следва да се извършат и/или оплакване за неизправност на МПС-то от КЛИЕНТА и/или приемането на МПС-то в изчакване на поръчването на ремонтни дейности.
6. Подписването на Сервизната поръчка от КЛИЕНТА (или негов пълномощик), означава съгласие на КЛИЕНТА за прилагане на настоящите Общи условия за ремонт. Всяко лице, което управлява МПС, което се предоставя за ремонт и/или е приносител на документите по т.8 от настоящите Общи условия, се счита за лице, оправомощено да възлага извършването на ремонтни дейности, като СЕРВИЗА не носи отговорност в случай, че то не е надлежно упълномощено за
това от съответния КЛИЕНТ.
7. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде МПС-то само с аксесоарите и/или уредите, фиксирани към автомобила. Всички останали предмети, вещи и/или ценности, намиращи се в МПС-то, следва да бъдат прибрани от КЛИЕНТА преди предаването на МПС-то в сервиза, в противен случай СЕРВИЗА не носи отговорност при евентуални претенции, предявени от КЛИЕНТА във връзка с това.
8. КЛИЕНТЪТ се задължава да предаде на СЕРВИЗА контактен ключ на МПС-то, свидетелство за регистрация, необходимата техническа, друга документация и принадлежности, съпътстваща МПС-то, телефон, адрес и/или е-mail за контакт ІІІ. Извършване на ремонта. Допълнително възложени работи. Необходимост от допълнителни работи
9. Необходимите резервни части, детайли, агрегати, възли, консумативи и материали за изпълнение на възложените ремонтни дейности се доставят от СЕРВИЗЪТ за сметка на КЛИЕНТА.
10. При необходимост, по негова преценка и без съгласието на КЛИЕНТЪТ , СЕРВИЗА има право да използва подизпълнители при извършването на възложените ремонтни дейности.
11. СЕРВИЗЪТ извършва възложения му ремонт в необходимия за това технологичен срок съгласно техническите норми на производителя на МПС-то за съответния вид ремонт, при условие че при възлагането на ремонта разполага с всички необходими резервни части.
12. В случай, че към момента на възлагане на ремонта, складът на СЕРВИЗА не разполага с определени резервни части, необходими за извършване на ремонта – прогнозният срок за извършването му се удължава с времето, необходимо за доставка на съответните части. В случай, че КЛИЕНТЪТ сам осигурява доставката на резервни части, ремонтът започва/продължава при първа технологична възможност с оглед на текущите и планирани вече други МПС-та за ремонт.
13. СЕРВИЗЪТ има право през време на ремонта и преди приключването му да извършва пътни изпитания (тестови пътувания) с МПС-то във връзка с възложения ремонт.
14. За периода на извършване на ремонта СЕРВИЗЪТ няма задължение да предоставя на КЛИЕНТА заместващо МПС за временно ползване.
15. Ако в процеса на извършване на възложения ремонт СЕРВИЗЪТ констатира нужда от извършване на допълнителни ремонтни дейности и/или подмяна на повредени части, то СЕРВИЗА следва да уведоми КЛИЕНТА по телефон, факс или електронна поща за вида и стойността на допълнителните необходими сервизни дейности и след неговото изрично съгласие, ремонтът да продължи/започне. Съгласието на КЛИЕНТА се счита за валидно и когато е направено в устна форма (чрез телефон). СЕРВИЗЪТ е освободен от всякаква отговорност, в случай че клиентът откаже извършването на възникналите допълнителни ремонтни дейности.
16. КЛИЕНТЪТ се задължава при отправена покана от страна на СЕРВИЗА да се яви във
възможно най-кратък срок, но не по-дълъг от 2 (два) дни в автоцентъра за съгласуване на допълнително възникналите въпроси по ремонта на МПС-то.
17. Клиентът може да получи сменените стари резервни части, ако предварително е заявил това при приемането на МПС-то . Същите могат да му бъдат върнати, с изключение на тези, заменени под гаранция или при закупуването на рециклирани агрегати и части.
ІV. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
18. СЕРВИЗЪТ извършва възложения ремонт ( в т.ч. и допълнително възложените работи ) срещу заплащане от КЛИЕНТА, по цени за вложения труд, определени съгласно действащите към момента ценоразпис и почасова ставка на СЕРВИЗА, както и действащи ценови листи за вложени резервни части (агрегати, възли, детайли) и материали (консумативи) към момента на приключването на ремонта, или съгласно предварително договорена цена с КЛИЕНТА.
19. Плащането на цялата стойност на ремонта, както и на всички суми дължими от КЛИЕНТА към СЕРВИЗА е задължително условие за получаване на МПС-то.
20. КЛИЕНТЪТ извършва дължимите плащания в лева, в брой на касата на СЕРВИЗА при получаване на автомобила или по посочена в издадената от СЕРВИЗА фактура банкова сметка.
21. КЛИЕНТЪТ няма право да оспорва цената (стойността) на ремонта.
22. Когато при приемане на МПС-то и възлагане на ремонта прогнозната стойност надвишава 1 500 (хиляда и петстотин) лева с ДДС, КЛИЕНТЪТ се задължава да заплати на СЕРВИЗА авансово част от прогнозната стойност в размер на 50% (петдесет процента) от цената на
необходимите резервни части. Извършването на авансовото плащане е условие за започване на ремонта (респ. за поръчка на необходимите неналични в склада резервни части), като срокът за извършването му започва да тече от датата, следваща датата на авансовото плащане – при налични в склада резервни части, а при хипотезата по т.12 – се удължава с времето, необходимо за доставката на неналични резервни части.
23. При забава за плащане в сроковете по т.20 и т.22, КЛИЕНТЪТ дължи на СЕРВИЗА неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един десети процента) върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден до окончателното издължаване на сумата.
24. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва стриктно условията и сроковете за плащане, като страните се съгласяват, че всички плащания на КЛИЕНТА към СЕРВИЗА при условията на подписаната Сервизна поръчка и настоящите Общи условия са безусловни и не подлежат на прихващане,
опрощаване, отсрочване или разсрочване поради каквато и да било причина, освен ако страните
не са подписали изрично писмено споразумение за това.
25. КЛИЕНТЪТ се задължава да погасява паричните си задължения към СЕРВИЗА в следната последователност: неустойки, лихви за забава, такса във връзка със съхранението на МПС-то и разходи за извършването на ремонтните дейности.
V. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РЕМОНТА. ПОЛУЧАВАНЕ НА МПС-ТО.
26. СЕРВИЗЪТ уведомява КЛИЕНТА за датата на получаване на ремонтираното МПС по телефон, факс или е-mail. КЛИЕНТЪТ е длъжен да получи МПС-то на посочената дата, като преди това изпълни задължението си по т.20.
27. При получаването на МПС-то след извършването на възложения ремонт представителите на страните подписват Приемо-предавателен протокол , като при липса на забележки от страна на КЛИЕНТА се счита, че извършеният ремонт е приет без възражения от негова страна.
28. В случай че КЛИЕНТЪТ не изпълни задълженията си по т. 25, освен неустойката по т. 23 същият дължи на СЕРВИЗА обезщетение за престоя на МПС-то в автоцентърa в размер на 20,00 (дванадесет) лева с ДДС за всеки ден престой на МПС-то, което започва да тече 72 часа след
уведомлението към КЛИЕНТА по.26. Визираната по предходното изречение хипотеза се прилага и в случаите при неизпълнение на задължението за авансово плащане. В случаите по предходните изречения СЕРВИЗЪТ може да съхрани МПС-то до получаването от КЛИЕНТА и по друг подходящ начин, като всички разходи и рискове, свързани с това съхранение, са изцяло за сметка на КЛИЕНТА и сервиза не носи никъква отговорност/ освен в случайте на изрична писмена уговорка между страните/. При непотърсен автомобил в срок от 15 дни, от уведомяване на КЛИЕНТА, и при липса на техническа възможност /липса на свободни паркоместа и затрудняване
нормалната работа/ СЕРВИЗЪТ има право да отстрани автомобила от собствения си терен (ще бъде преместен на обществено място-улица).
29. СЕРВИЗЪТ писмено отразява всеки отказ за ремонт от КЛИЕНТА, касаещ сигурността, като се приема, че с получаването на автомобила си, КЛИЕНТЪТ освобождава от каквато и да е отговорност СЕРВИЗА.
30. МПС-то се предава задължително само на приносителя на оригиналния екземпляр от Сервизната поръчка, връчена на КЛИЕНТА при приемането на МПС-то. 31. При получаването на МПС-то КЛИЕНТЪТ получава обратно всички документи и
принадлежности, описани по реда на т. 8 .
VІ. Гаранции. Условия на гаранционната отговорност за извършения ремонт.
32. СЕРВИЗЪТ гарантира качеството на вложения труд за срок от минимум 3 /три/ месеца до максимум 1 (една) година, в зависимост от извършените сервизни операции, считано от датата на приключване на извършения ремонт. В рамките на посочения срок се коригират безплатно само проблеми, възникнали в следствие на извършената ремонтна работа.
33. Гаранция на вложените резервни части, възли и детайли и нейният срок важи само при условие, че те са закупени от СЕРВИЗЪТ и/или при условие, че доставчикът/производителят им дава такава гаранция. Всяка претенция по гаранция на резервна част се предавява, разглежда и
одобрява от доставчика/производителя.
Гаранцията не покрива последствия от нормално износване на частите, неправилна експлоатация или неспазване на предписанията за поддрьжка.
При условие, че възникне нуждата от допълнителни ремонти и влагането на допълнителни резервни части, неописани в поръчката,но свързани с възложения ремонт, а клиентът откаже да бъдат извършени, гаранцията на вложените части и тази за вложен труд не важи. При работа с нестандартни резервни части, както и такива втора употреба гаранцията също не важи. Във всички случаи СЕРВИЗЪТ не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени от КЛИЕНТА вреди.
VІІ. Обезпечения
34. СЕРВИЗЪТ може без допълнително уведомление до КЛИЕНТА да упражни право на задържане върху предаденото му МПС след приключване на ремонта и до пълното удовлетворяване на всички свои вземания от КЛИЕНТА съгласно действащите императивни
норми на българското законодателство.
VІІІ. Други условия
35. Страните решават всички спорове добронамерено, като при липса на взаимно съгласие,
компетентни са българските съдебни власти.
Настоящите Общи условия са утвърдени от Управителя на „ТОПЕС” ООД и са в сила, считано
от 24.11.2017 г.